Criterii speciale - FEAA

Criterii speciale

Condiţiile speciale de înscriere și de admitere ale românilor de pretutindeni, ale candidaţilor aparţinând etniei rromilor și ale candidaților proveniți din licee situate în mediul rural

 1. ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

1.1. Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

1.2. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în Româniaabsolvenți ai liceelor din țara de origine, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă și vor prezenta la înscriere pe lângă documentele enumerate la aliniatul 1.4 și un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.C.

1.3. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în Româniaabsolvenți ai liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă.

1.4. Candidații români de pretutindeni vor prezenta, la înscriere, următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • pentru absolvenții din 2020 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă – certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă – certificat de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei fotografii) tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • certificat /atestat de competențe de limbă română.

Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1).  Evaluarea se poate organiza în cadrul Universității înainte de începerea anului universitar.

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

1.5. Înscrierile pentru românii de pretutindeni se fac la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere.

1.6. Examenul de admitere pentru cei care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni constă în concurs pe bază de dosar. 

Candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni vor depune un singur dosar și sunt scutiți de plata taxei de înscriere.

Candidații care inițial au fost admși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs de admitere, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

1.7. Candidații români de pretutindeni care au cetățenie română și domiciliul stabil în România sau cei care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei.

Locurile rămase disponibile, după sesiunea de admitere din iulie, vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie.

Dacă și după sesiunea din septembrie rămân locuri neocupate, acestea vor fi raportate la M.E.C. ca fiind disponibile.

 1. CANDIDAȚII ROMI

2.1. Candidații aparținând etniei romilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

2.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2020, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților.

2.3. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute pentru dosarul de concurs, și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,  din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.

2.4. Candidații romi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

2.5. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie, numai dacă această sesiune se va organiza pentru facultatea la care au rămas locuri neocupate de candidații romi.

 1. CANDIDAȚII PROVENIȚI DIN LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL

3.1. Candidații proveniți din licee situate în mediul rural pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă.

3.2. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere din 2020, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților.

3.3. Candidații vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

3.4. Dacă în sesiunea din iulie, numărul candidaților admiși este mai mic decât numărul locurilor bugetate repartizate, locurile rămase libere se vor scoate la concurs în sesiunea din luna septembrie.