Condiții de înscriere - FEAA

Condiții de înscriere

Condițiile de înscriere la ciclul II de studii universitare de masterat în anul 2020

 1. La admiterea în ciclul II de studii universitare de masteratpot candida numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C. ca fiind cel puțin studii universitare de licență. Candidații care au fost școlarizați în străinătate vor prezenta, la înscriere, un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de Direcția de specialitate din cadrul M.E.C.
 2. Pentru ciclul II de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înființate în cadrul Universității, în conformitate cu legislația în vigoare.

Admiterea la ciclul II de studii universitare de masterat se face pe bază de concurs. Pentru fiecare program de studiu, criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul facultății și aprobate de Consiliul de administrație și de Senat (Anexa 3.1). Concursul de admitere este organizat de către facultăți. Sunt scoase la concurs locuri finanțate de la buget și locuri cu taxă. Tematica, bibliografia și alte informații referitoare la admitere vor fi afișate la avizierele și pe site-urile facultăților organizatoare.

 1. Înscrierile vor avea loc la facultăți, conform calendarului din Anexa 4.4. Taxa de înscriere la concurs este de 150 de lei
 2. Dosarul tip plic va conține următoarele acte:
 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de licență/inginer în original și anexa în copie; absolvenții promoției 2020 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original;
 • diploma de bacalaureat, în copie;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • adeverință medicală tip, eliberată către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical;
 • trei fotografii tip buletin;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

Candidații aparținând etniei romilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere 2020, pe facultăți, în aceleași locații destinate înscrierilor pentru restul candidaților. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la punctul 4 din Metodologia de admitere 2020, și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate,  din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Biroul Județean pentru romi de pe lângă Instituția Prefectului Județului Galați. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri, etc.

Candidații romi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

Românii de pretutindeni, care au absolvit programe de studii de licență acreditate, se pot înscrie la concursul de admitere pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.

Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum urmează:

Românii de pretutindeni se pot înscrie la studii universitare de masterat și pe locuri cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • diploma de licență și foaia matricolă (supliment la diplomă), în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); absolvenții promoției 2020 pot depune, în locul diplomei, adeverința de absolvire în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de naștere, în copie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • adeverința medicalăcare să permită accesul în colectivitate (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copii xerox după buletinul/cartea de identitateanexa la buletinul de identitatecu indicarea domiciliului stabil, și după pașaport;
 • trei fotografii tip buletin;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere;  candidații care optează pentru locurile speciale ale românilor de pretutindeni sunt scutiți de plata taxei de înscriere;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română).

Înscrierile pentru românii de pretutindeni se fac la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

 1. La înscriere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat(studii aprofundate, masterat) sau un alt program la ciclul II de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la bugetul de stat. În cazul în care candidații declarați admiși la masterat au mai beneficiat de pregătire subvenționată de la buget, pot participa la admitere numai pe locuri cu taxă.
 2. În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii egale, criteriile de departajare aplicate vor fi:  
 • media aritmetică/nota examenului de licență/diplomă;
 • media anuală din ultimul an de studii de licență.
 1. Desfășurarea concursului, stabilirea și afișarea rezultatelor, precum și eventualele contestații se vor face conform prezentei metodologii de organizare și desfășurare a concursului de admitere.