Raportarea cercetării - FEAA

Raportarea cercetării

Creşterea performanţei în activitatea de cercetare a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor presupune intensificarea colaborărilor cu mediul de afaceri, extinderea parteneriatelor cu reprezentanţii mediului public şi privat, dezvoltarea colaborărilor cu celelalte facultăţi din universitate pentru cercetare interdisiciplinară, precum şi cu alte facultăţi din ţară şi străinătate. Astfel, rezultatele diverselor iniţiative din ariile de cercetare vor susţine activităţile cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii.

Pornind de la misiunea FEAA, aceea de a oferi servicii educaţionale de înaltă calitate prin îmbinarea educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, precum şi de la obiectivele facultatii noastre in planul cercetării, de a intensifica activitatea de cercetare şi de a integra rezultatele acesteia în procesul de învăţământ, acest raport prezintă sintetic, principalele realizări ale corpului profesoral şi studenţilor referitoare la domeniul cercetare din cadrul Facultăţii Economie si Administrarea Afacerilor în perioada 2013-2017.

I. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare a facultăţii vizează 4 direcţii principale: antreprenoriat, adminsitrarea afacerilor, dezvoltarea durabilă şi modelarea sistemelor economice, rezultate din necesităţile actuale şi de perspectivă ale României, inclusiv din problematica europeană în domeniu, în vederea armonizării cu Uniunea Europeană

Tematica de cercetare ştiinţifică se desfăşoară preponderent interdisciplinar şi are atât caracter fundamental cât şi implicaţii de ordin aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale mediului de afaceri.

Prin temele de cercetare care se adoptă, se doreşte în primul rând o reorientare precum şi o reorganizare a activităţii de cercetare ştiinţifică. Structura care sprijină activitatea de cercetare a FEAA este centrul de cercetare STRATEC, în cadrul căruia activează 71 de membrii, din care 43 cadre didactice şi 28 doctoranzi

1.1 ACTIVITATEA DE CERCETARE A CADRELOR DIDACTICE FEAA

Pentru o facultate care are domeniul de activitate reprezentat de învăţământ şi cercetare, rezultatele valoroase obţinute ca urmare a desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiintifică se cuantifică în:

Articole – proceedings paper, review publicate în reviste cotate ISI, BDI:
FEAA se situează pe locul 3 în clasamentul universităţii, contribuţia fiind de :

 • Articole publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact – 44
 • Articole publicate în reviste indexate BDI – 437
 • Articole publicate în volumele conferinţelor internaţionale cotate ISI – 150

Contracte, granturi de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile naţionale şi internaţionale

 • Contracte naţionale
  • Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescaresti bazat pe tehnologia cloud computing PN II, Parteneriate in domenii prioritare, Coordonator –Prof. univ. dr Moga Liliana
  • Dezvoltarea sistemului național de CD, Resurse Umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători PN-III-P1-1.1-MC-2017-1050 – Contract 224/06.12.2017- Prof. univ. dr Moga Liliana
  • Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescaresti bazat pe tehnologia cloud computing, Contract 167/19.08.2014, PN II, Parteneriate in domenii prioritare – Prof. univ. dr Moga Liliana
  • Dezvoltarea sistemului național de CD, Resurse Umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători – PN-III-P1-1.1-MC-2017-2322 – Contract 381/15.12.2017 – Prof. univ. dr Moga Lilian
 • Contracte internaţionale:
  • „Tehnologii inteligente bazate pe senzori pentru procesarea informaţiilor destinate managementului calităţii în lanţul de frig al produselor piscicole/ Quality Intelligent Sensing and Information Processing technology for fish product during cold chain management”, 623/2013 – Prof. Univ. Dr Moga Liliana
  • COST Action: IS1004, WEBDATANET: web-based data-collection – methodological challenges – Prof. Univ. Dr Moga Liliana  COST Action:Smart Energy Regions TU1104 – Prof. Univ. Dr Moga Liliana  ACTION COST IS 1102 – Social Services, Welfare State and Places: The restructuring of social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion and governance. – Prof.univ. dr Mihaela Neculita
  • COST TU1204, People Friendly Cities in a Data Rich World, Prof.univ. dr Novac Cornelia – Membru în Comitetul de management pentru România, perioada: 2012-2016.
  • CA COST Action CA16121 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy, http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16121?management – Prof. Univ. Dr Moga Liliana
 • Proiecte din fonduri structurale, FEAA a gestionat în calitate de beneficiar sau partener în acest interval următoarele proiecte:
  • Stabilirea pragului de rentabilitate si evaluarea riscului economic pentru exploatatiile agricole vegetale si animale in conditiile pedoclimatice din sudul tarii – Plan Sectorial al MADR, ADER 2020 – Conf.univ. dr Adrian Zugravu
  • Formare si asistenţă în domeniul managerial – antreprenorial pentru micii şi viitorii întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile NE, NV, Centru şi SE – Prof.univ. dr Sarpe Daniela
  • Dezvoltarea şi implementarea unui program pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământului superior pentru persoane cu dizabilităţi – Prof.univ. dr Sarpe Daniela
  • e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori – Prof.univ. dr Sarpe Daniela
  • SIMPRACT – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi simulate –Prof.univ. dr Capatina Alexandru
  • „Construieste-ti cariera, pas cu pas! Consiliere si orientare profesionala pentru elevii din regiunile Centru si Sud- Est” –Conf. Univ. Dr Lukacs Edit
  • POP – Organic – practica acvaculturii in zona pescareasca Prut-Dunare – Prof.univ. dr Stanciu Silvius
  • POP – Dezvoltarea inteligentă a activităţii pescăreşti în zona Prutului inferior – Prof.univ. dr Stanciu Silvius
  • ”Antreprenoriat inovativ în regiunea Sud-Est” (AntRES), Programul Operational Capital Uman POCU/82/3/7, Prof.univ.dr Șarpe Daniela Ancuța
  • Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Cercetarii si Inovarii prin optimizarea proceselor decizionale in domeniul de cercetare-dezvoltare si inovare, Cod proiect 116103 POCA/129/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetațeni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP.
 • Propuneri de proiecte:
  • PN-II-RU-TE-2014-4-2634 – Regional Development Implications of Foreign Ownership in Eastern Europe – Prospects and Policy Challenges – Conf. univ. dr Mihai Iuliana
  • PPSE- Program de practica pentru studenti economisti – Conf. Dr Moisescu Florentina
  • SENSfish – Tehnologii informatice bazate pe senzori destinate monitorizarii si trasabilitatii lantului de frig al produselor pescaresti, CB China, Capacitati, Modul III, Coordonator – Prof.univ. dr Moga Liliana
  • Tehnologii informatice inteligente „IoT” pentru trasabilitatea şi controlul calităţii în lanţul de aprovizionare al produselor de acvacultură – Internet of Things „IoT” based intelligent quality traceability and control technologies for aquatic products supply chain. CB China, Capacitati, Modul III, Coordonator – Prof.univ. dr Moga Liliana
  • SOS-PROTEIN – Sustain Our Selfsufficiency – Protein Research to Overcome the Trend of European Import Needs – H2020 – Conf. Dr Zugravu Adrian
  • Regional Intellectual Capital Development Support System – Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme Call:H2020-INSO-2015-CNECT – Prof.univ. dr Capatina Alexandru
  • Conferința internațională a studenților economiști cu tema “Noi provocari in cercetarea economica”, 9-10 mai 2018.- director Prof.univ.dr. Nicoleta Cristache;
  • Proiect cu tema “Strengthening the link between education and employability: creating Multinational Network of Excellence and Performance in Business” / Acronym: EMPLOEX – Erasmus in pateneriat cu Moldova, Ucraina, Georgia. – coordonator Romania – Prof.univ.dr. Nicoleta Cristache.
 • Contracte de cercetare cu mediul privat – cadrele didactice ale FEAA au fost solicitate de a participa la soluţionarea unor probleme cu care se confruntă mediul de afaceri local, regional şi naţional, referitoare la studii de piaţă

  • Accesibilitatea judetului Galati la nivel national, regional, transfrontalier, d.p.d.v. spatial si economic; implicatii privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale intre comunitati locale din judet – Prof. Univ. Dr Buhociu Florin
  • Interactiunea mediului cu activitatile economico – sociale la nivelul judetului Galati – Prof. Univ. Dr Buhociu Florin
 • Cărţi publicate în edituri naţionale şi internaţionale de prestigiu – FEEA raportează la acest indicator :
  • Cărţi în edituri naţionale – 61
  • Cărţi în edituri internaţionale – 33
 • Brevete:
  • « Sistem informatic de gestiune a resurselor exploataţiilor piscicole – SIGREP » – Gheorghe Adrian Zugravu, Maria Magdalena Turek.
  • TRASIPESC – Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescaresti”, Calu Mihail, Moga Liliana Mihaela, Zaharia Tania, Nicolae Carmen Georgeta, Certificat ORDA, Seria 001016B1 Nr. 08158/2016

Analele Universităţii Dunărea de jos, Fascicula Economie şi Informatică Economică – Revista facultăţii – Analele Universităţii Dunărea de jos, Fascicula Economie şi Informatică Economică este editată şi publicată în 3 numere/an. În continuare revista este indexată în BDI relevante pentru punctarea corespunzătoare în procesul de promovare a cadrelor didactice. Începand cu primul număr din anul 2018, revista Analele Universităţii Dunărea de jos, Fascicula Economie şi Informatică Economică, este indexată ERIH+

Manifestări ştiinţifice organizate în FEAA
 1. Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”:
  • Devenită un eveniment de referinţă, Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, a reunit şi la ediţia a XIII-a, în perioada 26-27 octombrie 2012, peste 80 de lucrări ale cadrelor didactice din ţară şi străinătate. Volumul de lucrări al conferinţei „REC 2012” a fost indexat în cele mai relevante BDI: RePEc, DOAJ şi EconPapers.
  • Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, a reunit şi la ediţia a XIV-a, în perioada 27-28 octombrie 2013, peste 60 de lucrări ale cadrelor didactice din ţară şi străinătate.
  • Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, a reunit şi la ediţia a XV-a, în perioada 9-10 mai 2014, participanţi din ţară şi străinătate care au înscris în volumul REC -2014, 65 de lucrări.
  • Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, a reunit şi la ediţia a XVI-a, în perioada 23-24 aprilie 2015, participanţi din ţară şi străinătate care au înscris în volumul REC -2015, 100 de lucrări.
  • Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, a reunit şi la ediţia a XVIIa, în perioada 9-10 mai 2016, participanţi din ţară şi străinătate care au înscris în volumul REC -2016, 86 de lucrări.
  • Conferinţa Internaţională „Riscul în Economia Contemporană”, a reunit şi la ediţia a XVIIIa, în perioada 9-10 iunie 2017, participanţi din ţară şi străinătate care au înscris în volumul REC -2017, 55 de lucrări indexate în BDI și Thomson Reuters Web of Science – Conference Proceedings Citation Index.
 2. Evenimente FEAA
  • La data de 24 mai 2013, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a organizat manifestarea ştiinţifică „Centenar Anghel Rugină” dedicată vieţii şi operei marelui economist, personalitate marcantă a ştiinţei economice.
  • În intervalul 23-24 aprilie 2015, FEAA a organizat festivitatea aniversară prilejuită de sărbătorirea a 25 de ani de la înfiinţare.
  • În intervalul 21-22 octombrie 2016 a avut loc evenimentul de acordarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Geert Hofstede, personalitate remarcantă în domeniul managementului.
  • Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Domigo Ribeiro Soriano, profesor la universitatea Valencia, Spania – martie 2017.
  • Periodic au loc întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri: Thecon, Selir, Orange, Vodafone, Arcelor Mittal, Damen, DMT Galaţi, ING, Privex, Dunărea Galaţi, Catalyst, Vinuri de Macin, Vitmeco Alunina Tulcea, BRD, etc.

Vizibilitate prin reprezentări în academii sau organizaţii internaţionale:

 • Cadrele didactice FEAA sunt membrii şi activează în diverse organizaţii naţionale şi internaţionale – SAMRO, AFER, AGER, AMA, AROMAR, SSMAR, ARMAD, CEDIMES, ICST, WASET, IEDRC, EAI, SCIP, IABE.
2. ACTIVITATEA DE CERCETARE A STUDENŢILOR FEAA

Atragerea studenţilor FEAA în activitatea de cercetare ştiinţifică s-a realizat prin:

 • includerea în colectivele de cercetare;
 • stimularea şi sprijinirea organizării manifestărilor ştiinţifice studenţeşti.
 • inființarea revistei studenților economiști, SMART STUDENT.
Sesiuni de comunicare a rezultatelor cercetării științifice studențești în cadrul FEAA

În fiecare an FEAA organizează în luna mai sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, manifestare organizată pe mai multe secţiuni atât pentru licenţă cât şi pentru master. În anul 2012 au fost organizate 12 secţiuni, broşura a inclus aprox 300 de titluri.

În luna mai 2013 s-a organizat în cadrul facultăţii Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, manifestare organizată pe 14 secţiuni atât pentru programele de licenţă cât şi pentru programele de master. Broşura a inclus aprox 250 de titluri.

În anul 2014 – Sesiunea de comunicari stiintifice studentesti a fost structurată pe 13 sectiuni in cadrul carora s-au sustinut 125 lucrari.

În anul 2015 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, manifestare organizată pe 14 secţiuni atât pentru programele de licenţă cât şi pentru programele de master. Broşura a inclus aprox 200 de titluri.

În anul 2016 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, manifestare organizată pe 14 secţiuni atât pentru programele de licenţă cât şi pentru programele de master. Broşura a inclus aprox 160 de titluri.

În anul 2017 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, manifestare organizată pe 14 secţiuni atât pentru programele de licenţă cât şi pentru programele de master. Broşura a inclus aprox 140 de titluri.

În vederea promovării cercetării interdisciplinare şi încurajării studenţilor cu potenţial de cercetare care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de gândire analitică s-a înfiinţat revista SMARTSTUDENT, revistă care încurajează prezentarea de lucrări dintr-o arie largă de domenii ale cercetării ştiinţifice economice, de natură teoretică sau aplicată: management, marketing, economie aplicată, contabilitate şi audit, informatică economică, administrarea afacerilor, finante-bănci

Sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurate în alte centre universitar
 • Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti – organizată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Valahia Targovişte – aprilie.
 • Târgul Întreprinderilor Simulate organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Valahia Targovişte – mai.
 • Simpozionul Naţional Studenţesc – “Student, Ştiinţă, Societate” – Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Petroşani – aprilie.
 • Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor organizată în cadrul Academiei de Poliţie A.I.Cuza, Bucureşti – aprilie.
 • Şcoala de Excelenţă în Turism şi Antreprenoriat – Universitatea din Ploieşti – aprilie.
 • Sesiunea de comunicări știintifice studențești –CADET NAV – organizată de Academia navala Mircea cel Batran Constanța.
Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti

S-a asigurat desfăşurarea în condiţii optime a olimpiadei nationale faza locală, pentru anul 2012 la sectiunile: Management, Contabilitate si Informatica de gestiune, Administrarea afacerilor, Administraţie publică şi dezvoltare regională. Participarea la faza naţională s-a concretizat în 11 premii.

Pentru anul 2013 a avut loc în luna martie faza de selecţie pentru secţiunile: Marketing, Finanţe şi instituţii financiare, Economie şi dezvoltare durabilă, Cibernetică, statistică şi informatică economică in cadrul cărora au fost selectati 15 studenţi care ne-au reprezentat cu lucrari la faza naţională a ONSE. În anul 2016, FEAA a participat la faza naţională a ONSE – secţiunea Management şi Administrarea Afacerilor cu 4 echipe de studenţi, din care două au caştigat premii importante.

Manifestări în colaborare cu alte instituţii:

În scopul măririi vizibilităţii FEAA la nivel local au fost iniţiate o serie de proiecte de colaborare cu Colegiul Economic Virgil Madgearu şi Colegiul economic Brasov.

 • 1. “Cariera pas cu pas” – ediţiile: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • 2. “Eu sunt propriul meu manager” – ediţiile: 2013, 2014, 2015, 2016,2017
 • 3. “Business challenge” – 2013, 2014, 2015, 2016
 • 4. Târgul firmelor de exerciţiu – mai 2017, nov 2017.
Analiza SWOT a activităţii de cercetare a FEAA
Puncte tari Puncte slabe
 • Centrul de cercetare STRATEC – care asigură cadrul instituţional şi informaţional pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ale facultăţii
 • Revistei facultăţii – revistă indexată în 9 BDI – colectiv ştiinţific puternic, ţinută editorială şi grafică deosebite
 • Scoală doctorală – economie şi management
 • Colective de cercetare pe specializări (finanţe, management-martketing, informatică, etc.)
 • Un nucleu de cadre didactice cu activitate importantă de cercetare – fişe de autoevaluare susţin acest aspect – publicaţii ISI, contracte de cercetare, cărţi, etc.
 • Există o cultură şi tradiţie de seriozitate, angajament şi responsabilitate în activitatea de cerectare (numărul de lucrări, contracte raportate pt RUC)
 • Existenţa laboratoarelor arondate STRATEC pentru fiecare direcţie de cercetare
 • Existenţa unui Plan strategic FEAA care vizează şi componenta de cercetare
 • Atragerea studenţilor în cercetare prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, olimpiade naţionale unde am obţinut premii
 • Premii ale cadrelor didactice
 • Vizibilitate la nivelul cadrelor didactice prin apartenenţa la organizaţii de profil
 • Conferinţa internaţională REC cu participări internaţionale
 • Indexarea volumului conferinţei REC în BDI
 • Cadre didactice din FEAA care au accesat burse postdoctorale având componentă principală de cercetare.
 • Informare în timp util asupra oportunităţilor de publicare şi accesare de programe naţionale de cercetare
 • Capacitatea de organizare de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 • Lipsa unor cercetători cu norma de bază
 • Număr redus de studenţi atraşi în programele de cercetare
 • Activităţile de cercetare sunt subfinanţate
 • Bază de documentare ştiinţifică este încă sub nivelul cerut de o cercetare performantă
 • Revista editată de FEAA are o răspândire restrânsă în comunitatea ştiinţifică internaţională;
 • Numărul cărţilor publicate în limbi de circulaţie internaţională publicate în ţară sau în străinătate este extrem de redus;
 • Lipsa componentei de cercetare în pregătirea practică a studenţilor
 • Lipsa dotărilor (calculatoare şi programe informatice de lucru cu date)
Oportunități Amenințări
 • Colaborarea cu universităţi cu tradiţie din Comunitatea Europeana şi din afara acesteia pentru participarea la proiecte de cerectare comune
 • Colaborarea cu mediul privat prin încheierea de contracte de cercetare şi atragerea de fonduri
 • Accesul la baze de date ca suport pentru cercetările colectivelor de speciaitate
 • Indexarea ISI a revistei facultăţii – Analele Universităţii Dunărea de Jos – fascicula Economie şi informatica
 • Participări la conferinţe în străinătate pentru a lega noi acorduri de colaborare cu FEAA
 • Accesarea liniilor de cercetare din cadrul planurilor Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;
 • Programele „eLearning” şi „Erasmus Mundus”.
 • Programele de cercetare ale altor ministere (ex. Ministerul Economiei, ministerul Sănătăţii, etc.;
 • Identificarea de noi surse de finanţare şi diversificarea acestora la nivelul facultăţii şi la nivel local, regional, naţional şi internaţional
 • Migrarea personalului didactic competent către alte domenii de activitate sau în străinătate
 • Alocaţii bugetare reduse pentru cercetare
 • Scăderea numărului de masteranzi şi doctoranzi
 • Resursele limitate privind sursele de informare
 • Instabilitatea cadrului legislativ
 • Prejudecaţi privind cercetare in domeniul economic.
Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de cercetare din cadrul FEAA:
 • reconceptualizarea unor tematici de cercetare, cu accent pe latura aplicativ-inovativă;
 • monitorizarea permanentă a oportunităţilor oferite de diverse ministere şi instituţii, pentru cunoaşterea cu celeritate a ofertelor programelor de finanţare a cercetarii în domeniul economic;
 • mobilizarea cadrelor didactice şi a studenţilor, funcţie de aria de cercetare, în proiecte de cercetare şi dezvoltare;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice, workshopuri pentru diseminarea rezultatelor cercetării;
 • susţinerea financiară a cadrelor didactice în vederea participării la manifestări ştiinţifice, publicării lucrărilor în reviste acreditate, publicării de cărţi;
 • facilitarea accesului studenţilor şi cadrelor didactice la fondul de carte nou, la baze de date, etc.
 • dotarea în continuare a bazei de cercetare a facultăţii, menţinerea abonamentelor, licenţelor pentru diverse programe, etc.
 • menţinerea revistei facultăţii în BDI şi indexarea în noi BDI, inclusiv ISI TR;
 • indexarea volumului Conferinţei Internaţionale REC în noi BDI;
 • atragerea de speakeri, traineri pentru formarea continuă a personalului didactic şi auxiliar, dar şi pentru a oferi noi experienţe de învăţare a studenţilor;
 • instituţionalizarea şi consolidarea centrului de cercetare STRATEC;
 • continuarea tradiţiei în ceea ce priveşte organizarea Conferinţei Internaţionale REC, creşterea vizibilităţii prin obţinerea girului Academiei Române;
 • creşterea vizibilităţii profilului de cercetare a FEAA şi STRATEC, respectiv a membrilor facultăţii prin promovarea pe platforme de specialitate naţionale şi internaţionale;
 • premierea din fondurile Asociaţei ProEconomica a cadrelor didactice care în cursul unui an universitar au rezultate excelente;
 • organizarea unei Gale festive cu denumirea ProEconomica, care să evidenţieze, premieze la diverse secţiuni cadrele didactice şi studenţii cu rezultate profesionale deosebite;
 • extinderea specializărilor şcolii doctorale cu program doctoral de marketing.

 

Prodecan cercetare,
Prof.univ.dr Nicoleta CRISTACHE

 

 

Vrei sa devii unul din partenerii facultății?