Hotărâre CF – 10 Februarie 2018

Ultima actualizare: 19.01.2018 - 16:10

EXTRAS

din procesul – verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din data de 10.01.2018, la care au participat 13 membri din 16 convocaţi

Ordinea de zi:
 1. Propuneri de locuri pentru admiterea 2018.
 2. Solicitare Prof.univ.dr. Buhociu Florin Marian de menţinere a calităţii de titular la FEAA, după data de pensionare.
 3. Acreditarea domeniilor de masterat. Avizarea responsabililor de domenii.
 4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi şi stabilirea comisiilor de analiză a datelor centralizate.
 5. Fişe de autoevaluare.
 6. Informare din şedinţa CA/ 09.01.2018.
 7. Cerere de întrerupere a studiilor Şerban L. Costin – Alexandru – MN III, taxă.
 8. Diverse.

 

 1. S-au aprobat cifrele de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019, studii universitare de licenţă şi master, conform anexei nr. 1.
 2. Nu s-a aprobat solicitarea d-lui Prof.univ.dr. Buhociu Florin – Marian de prelungire a calităţii de titular după data de pensionare.
 3. S-a aprobat lista responsabililor de domenii de masterat, care vor realiza dosarele de acreditare, conform anexei nr. 2.
 4. S-a aprobat procedura de evaluare a cadrelor didactice, conform anexei nr. 3.
 5. S-a stabilit ca dată de transmitere a fişelor de autoevaluare, data de 22 ianuarie.
 6. În şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 09.01.2018
  • s-a discutat situaţia financiară a universităţii,
  • s-a aprobat ca Metodologia de admitere pentru anul 2018 să ramână nemodificată, cu excepţia dosarului de concurs pentru admitere la master care trebuie să conţină şi copiile simple ale diplomei de bacalaureat şi foii matricole,
  • s-a stabilit calendarul de admitere la licenţă pentru sesiunea iulie 2018.

Consiliul FEAA a aprobat criteriile de admitere la studii universitare de licenţă şi master, programele de studii scoase la concurs, tematica şi bibliografia de concurs, care sunt neschimbate faţă de anul anterior, conform anexei nr. 4.

 1. S-a aprobat solicitarea de întrerupere a studiilor conform art. 31 din RAUS, pentru studentul Şerban Costin – Alexandru – MN III, taxă.
 2. În vederea corelării calendarului de admitere la master pentru sesiunea septembrie 2018, s-a aprobat modificarea structurii anului universitar 2017-2018, specifică facultăţii. Se trimite spre aprobare Consilului de Administraţie.

Pentru sesiunea din februarie 2018 a examenelor de finalizare a studiilor, s-a aprobat ca verificarea antiplagiat a lucrărilor de licenţă/ disertaţie să se facă în perioada 12-13 februarie 2018, iar reverificarea în data de 16 februarie 2018.

Toate examenele, verificările se vor desfăşura cu asistenţă. Cataloagele de examnen vor fi semnate doar de titularul de disciplină. La nivelul celor două departamente, se vor întocmi situaţii centralizatoare cu asistenţa la examene, conform anexei nr.5. Aceste tabele, întocmite în dublu exemplar, vor fi semnate de titular şi de asistent, un exemplar va ramâne la departament pentru a fi folosit la dosarele de acreditare, iar un exemplar va fi transmis la secretariat pentru a fi arhivat la dosarul cu programarea examenelor, înainte de începerea derulării examenelor/ verificărilor.

 

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Ec. Adrian Micu

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive