Hotărâre CF – 27 Februarie 2017

Ultima actualizare: 06.05.2022 - 16:05

EXTRAS

din procesul – verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din data de 27.02.2017, la care au participat 14 membri din 15 convocaţi

Ordinea de zi:
 1. Aprobarea posturilor didactice pe perioadă determinată/ nedeterminată, scoase la concurs în semestrul II din anul universitar 2016-2017;
 2. Practică studenţi;
 3. Metodologie privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată;
 4. Procedura de antiplagiat aplicabilă lucrărilor de licenţă şi disertaţie susţinute la FEAA, începând cu sesiunea iulie 2017;
 5. Conţinut, modalitate de susţinere, tematică şi bibliografie, comisii de licenţă/ disertaţie pentru examenele de finalizare a studiilor din sesiunile iulie, septembrie 2017, februarie 2018;
 6. Diverse.

 1. S-a avizat propunerea departamentului administrarea afacerilor de scoatere la concurs a două posturi didactice pe perioadă nedeterminată, în semestrul II al anului universitar 2016-2017, după cum urmează:
  • Poziţia 6 – Profesor – discipline: Management financiar, Finanţele întreprinderii
  • Poziţia 7 – Profesor – discipline: Managementul organizaţiilor complexe,
 2. Metodologia cercetării în management I, Management strategic.
  Referitor la practica pe care trebuie să o desfăşoare studenţii din anul II, modalitatea de organizare a acestei activităţi este reglementată în Regulamentul de practică, care este afişat pe site-ul facultăţii. Îndrumătorii de practică vor convoca studenţii din anul II şi vor întocmi un tabel cu cei care doresc să efectueze practica în mod individual şi cei care vor efectua practica în cadru organizat. Studenţii care efectuează practica îndividual, vor primi de la îndrumători o convenţie de practică ( în 3 exemplare) şi o adeverinţă, iar cei care efectuează practica în cadru organizat, doar adeverinţă. Pentru aceştia din urmă, se va încheia un protocol de colaborare între firmă şi facultate. Formularele se vor ridica de la secretariatele departamentelor, dupa ce vor fi multiplicate la universitate.
 3. Referitor la Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată, a rămas ca art.4 să fie discutat în departamente şi pe baza propunerilor celor două departamente să se reia discuţiile în şedinţa următoare.
 4. S-a aprobat Procedura de antiplagiat aplicabilă lucrărilor de licenţă şi disertaţie susţinute la FEAA, începând cu sesiunea iulie 2017
 5. Examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor seva desfăşura în sesiunile iulie 2017, septembrie 2017 şi februarie 2018, după cum urmează:
  I. Examenul de licenţă se susţine oral şi constă din două probe şi anume:
  1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  II. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume prezentare şi susţinerea lucrării de disertaţie.
  Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor pentru proba de evaluare a cunoştinştinţelor fundamentale şi de specialitate, sunt aceleaşi  ca în anul universitar 2015-2016. S-au făcut propunerile de comisii pentru examenele de finalizare a studiilor.
 6. La Diverse, s-au aprobat Statutul şi Regulamentul Centrului de Cercetare din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea afacerilor.

 

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Ec. Adrian Micu

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive