Acte înscriere

Ultima actualizare: 15.07.2024 - 18:29

Actele necesare pentru dosarul de înscriere la ciclul de studii universitare de licență – învățământ cu frecvență – 2024

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele documente:

  • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
  • diploma de licență/inginer în original și anexa în copie; absolvenții promoției 2024 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii) precum și adeverința eliberată de secretariatul facultății cu mediile anuale din penultimul și ultimul an de studii de licență (pentru departajare). În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv a adeverinței (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii), se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
  • diploma de bacalaureat (în copie);
  • adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de „clinic sănătos”; pentru candidații care optează pentru domeniile Știința sportului și educației fiziceMuzică, Teatru și artele spectacolului adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F; Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea de sănătate a candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
  • 4 (patru) fotografii tip buletin;
  • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate. Detaliile privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în Anexa 5;
  • certificatul de naștere, în copie;
  • cartea de identitate, în copie;
  • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
  • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei licență/inginer și anexa în copie, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.

Scrie-ne mesajul tau!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA