Descrierea școlii doctorale - FEAA

Descrierea școlii doctorale

Cele două domenii de doctorat: Economie și Management sunt integrate în domeniele fundamentale Economie și Management, domenii acreditate în cadrul Facultatii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

In cadrul celor două domenii de doctorat, programul de pregatire a doctoranzilor este menit să asigure continuarea pregătirii absolvenților de master prin aprofundarea cunoașterii științifice în domeniile de competenţă Economie și Management, în scopul asigurării nivelului de expertiză necesar pentru provocările atât în planul cercetărilor din domeniul economic/academic cât și a celor de pe piața muncii. Aceste două programe de doctorat  contribuie la dezvoltarea carierei profesionale a doctoranzilor, prin asigurarea integrării cunoștințelor de bază din domeniu cu abilităţi de cercetare științifică. Prin modul în care au fost structurate se asigură desăvârșirea pregătirii științifice, respectiv cel mai înalt grad de expertiză specialiștilor din domeniul științelor economice.

Ambele programe de studii universitare de doctorat – Economie și Management asigură accelerarea progresului în cariera profesională a doctoranzilor  şi flexibilitatea abordării domeniilor ocupaționale, asigurând astfel creșterea nivelului de expertiză în posturile de decizie,  îmbunătăţirea calităţii în activitatea de consultanţă şi cea didactica din învăţământul superior, pentru care exigenţele de ocupare a posturilor cer validarea pregătirii profesionale prin doctorat.

Misiunea programului de doctorat:
 • promovarea şi realizarea excelenţei în cercetarea științifică;
 • promovarea unor concepte și idei noi, invenții și inovații pentru dezvoltarea fondului de cunoaștere al domeniului;
 • susținerea a iniţiativelor şi inovaţiilor în cercetare și pregătire universitară aprofundată în context interdisciplinar;
 • să răspundă necesităţii creșterii gradului de expertiză în posturile de decizie, prin ridicarea nivelului de pregătire la nivel naţional la standarde europene;
 • crearea de modele și oferirea de repere de dezvoltare prin cercetare avansată în domeniul managementului;
 • să asigure creșterea calităţii pregătirii academice a doctoranzilor cu scopul consolidării formarii acestora;
 • contribuții la creșterea autorității științifice în domeniu și recunoașterii atât pe plan național cât și internațional
 • extinderea și dezvoltarea parteneriatelor naționale și internaționale cu problematici actuale din perspective interdisciplinare
 • să ofere doctoranzilor o pregătire solidă pentru a asigura anvergura profesională corespunzătoare titlului de doctor si progresului în carieră.

Disciplinele prevazute in programă vizează  aprofundarea pregătirii științifice şi dobândirea de cunoștințe corespunzătoare formării competenţelor necesare funcțiilor de conducere, mediului academic atât predare cât și cercetare. Disciplinele propuse  sunt configurate astfel încât să fie asigurat echilibrul între aprofundare şi sinteză.

Obiectivele programului de doctorat sunt următoarele:
 • abordarea multidisciplinară în acord cu noile oportunităţi si provocari oferite de mediul academic;
 • atragerarea doctoranzilor în teme și proiecte de cercetăre științifica fundamentala şi aplicata;
 • responsabilizarea doctoranzilor în spiritul respectării eticii profesionale, universitare și în cercetare și elaborarea lucrărilor științifice;
 • dobândirea unor competenţe de nivel superior, de specialitate şi transversale pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice în acord cu nivelul ciclului de studii universitare de doctorat;
 • realizarea progresului în domeniu prin aprofundarea şi valorificarea cunoștințelor teoretice și practico-aplicative;
 • formarea tinerilor cercetători în spiritul dezvoltării durabile şi abordării transnaţionale, ca elemente favorizante ale societăţii bazate pe cunoaştere, dar specifice imperativelor strategice româneşti;
 • promovarea lucrului în echipă, bazat pe respect reciproc, toleranță și încredere.
 • deschiderea orizontului cercetatorilor de vârf din domeniul științelor economice către aspecte interdisciplinare și către subiecte de cercetare ce vizează aplicații din domeniul economic;
 • creșterea numărului de absolvenți ai programelor de doctorat, capital uman vital pentru sectorul de cercetare și creșterea motivației acestora pentru cariera în cercetare/didactică;
 • sprijinirea mobilității interne și internaționale și a participării active a doctoranzilor la viața științifică europeană prin stagii de pregătire, prezența la evenimente știintifice de profil și studii doctorale în cotutelă;
 • îmbunătățirea capacității de valorificare a rezultatelor cercetării știintifice realizate în cadrul programului de doctorat.

Ai o întrebare? Contactează-ne la 0336.130.242