Acte inscrieri

Ultima actualizare: 05.07.2022 - 15:40

Actele necesare pentru dosarul de înscriere la ciclul de studii universitare de licență – învățământ cu frecvență – 2022

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțamânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completeaza la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2022, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul ca nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
 • În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o alta universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • foaia matricolă, în original sau în copie (sau echivalenta acesteia), din care rezulta mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diploma de bacalaureat din anii precedenți);
 • adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează;
 • 4 (patru) fotografii tip buletin (taiate de candidat);
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului sa fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învațământului universitar de scurta durata care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 • diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lunga durata (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultații, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent doua programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului care eliberează adeverința câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

Scrie-ne mesajul tau!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA

Procedura privind înscrierea studenţilor în anul universitar 2022 – 2023

Procedura privind cazarea