Condiții pentru candidații UE, SEE și CE

Ultima actualizare: 28.05.2023 - 9:49

Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spa­țiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare,  în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, cât și pe locuri cu taxă (cont propriu valutar), după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine.

Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania

Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației poate fi consultată accesând fișierul atașat: Lista diplomelor de liceu recunoscute de ME.

Echivalarea notelor se va face conform grilei de echivalare emisă de Ministerul Educației și poate fi consultată accesând fișierul atașat: Sistemele de notare de nivel preuniversitar din strainatate.

Dosarele candidaților se pot depune atât la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, cât și online, prin transmiterea documentelor la adresa admitere.international@ugal.ro, conform calendarului de admitere.

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă – copie conform cu originalul si traducere autorizată a documentului în original
  • diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
  • diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România. Lista statelor pentru care se solicit apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultata la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
  • adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A. etc.) – copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.
 3. foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9 – 12/13) şi pentru examenul de bacalaureat (sau echivalent) – copie conform cu originalul si traducere autorizată a documentului în original;
 4. diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română – copie conform cu originalul;
 5. atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor liceale eliberat/ă de către CNRED sau cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare (după caz);
 6. paşaportul– copie;
 7. certificatul de naştere – copie și traducere autorizată;
 8. copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 9. dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului – 50 euro (nerambursabilă);
 10. document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 11. 4 (patru) fotografii tip pașaport;
 12. adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.

Candidații care optează pentru înscrierea online, pot încărca următoarele documente scanate sau fotografii în format *.jpg pe platforma www.admitere.ugal.ro, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web:

 1. diploma de bacalaureat sau echivalentă și traducere autorizată;
 1. diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
 2. diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România. Lista statelor pentru care se solicit apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultata la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
 3. adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A. etc.) – copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.
 1. foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9 – 12/13) şi pentru examenul de bacalaureat (sau echivalent) și traducere autorizată;
 2. diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română;
 3. atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor liceale eliberat/ă de către CNRED sau cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare (după caz);
 4. paşaportul;
 5. certificatul de naştere și traducere autorizată;
 6. copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 7. dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului – 50 euro (nerambursabilă);
 8. document care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 9. fotografie tip pașaport;
 10. adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;
 11. declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Criteriile pentru examenul de admitere la studii universitare de licență sunt stabilite de fiecare facultate în parte și pot fi consultate accesând  Anexa 1.1a și Anexa 1.1d.

Dosarele primite după încheierea perioadei de admitere nu vor mai fi luate în considerare/validate.

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă – copie conform cu originalul si traducere autorizată a documentului în original
  • diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
  • diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România. Lista statelor pentru care se solicit apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultata la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
  • adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A. etc.) – copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.
 3. foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9 – 12/13) şi pentru examenul de bacalaureat (sau echivalent) – copie conform cu originalul si traducere autorizată a documentului în original;
 4. diploma de licență – copie conform cu originalul si traducere autorizată a documentului în original;
 5. suplimentul la diplomă – copie conform cu originalul si traducere autorizată a documentului în original;
 6. diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română – copie conform cu originalul;
 7. atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor liceale eliberat/ă de către CNRED sau cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare (după caz);
 8. paşaportul– copie;
 9. certificatul de naştere – copie și traducere autorizată;
 10. copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate
 11. dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului – 50 euro (nerambursabilă);
 12. documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 13. 4 (patru) fotografii tip pașaport;
 14. adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.

Candidații care optează pentru înscrierea online, pot încărca următoarele documente scanate sau fotografii în format *.jpg pe platforma www.admitere.ugal.ro, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web:

 1. diploma de bacalaureat sau echivalentă  și traducere autorizată;
 1. diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
 2. diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/ Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România. Lista statelor pentru care se solicit apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultata la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
 3. adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceul general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A. etc.) – copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.
 1. foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9 – 12/13) şi pentru examenul de bacalaureat (sau echivalent)  și traducere autorizată;
 2. diploma de licență și traducere autorizată;
 3. suplimentul la diplomă și traducere autorizată;
 4. diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română;
 5. atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor liceale eliberat/ă de către CNRED sau cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare (după caz);
 6. paşaportul;
 7. certificatul de naştere și traducere autorizată;
 8. copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 9. dovada plăţii taxei pentru evaluarea dosarului – 50 euro (nerambursabilă);
 10. documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între nereușit și excelent);
 11. fotografie tip pașaport;
 12. adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;
 13. declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Criteriile pentru examenul de admitere la studii universitare de masterat sunt stabilite de fiecare facultate în parte și pot fi consultate accesând Anexa 2.2.

Dosarele primite după încheierea perioadei de admitere nu vor mai fi luate în considerare/validate.

Preinscrie-te acum!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA