Condiții pentru candidații români de pretutindeni

Ultima actualizare: 20.06.2022 - 10:53

Condiţiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji) precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

1.1. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în Româniaabsolvenți ai liceelor din țara de origine, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă și vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai jos, și un atestat de recunoaștere a studiilor, eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E. Această categorie va susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și va plăti taxa de înscriere în valoare de 200 lei pentru fiecare dosar.

1.2. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în Româniaabsolvenți ai liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă. Această categorie va susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și va plăti taxa de înscriere în valoare de 200 lei pentru fiecare dosar.

1.3. Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română și care au absolvit studiile liceale în România sau în țara de origine pot participa la concursul de admitere pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, locuri alocate special pentru ei, precum și pe locuri cu taxă.

Cei care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 200 lei pentru fiecare dosar.

Înscrierile se pot face atât la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, cât și online, pe pagina web www.admitere.ugal.ro. Zilele de desfășurare a concursului și programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității, precum și pe pagina web www.admitere.ugal.ro. Totodată, pe pagina web www.admitere.ugal.ro, se va afișa numărul candidaților înscriși zilnic, pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate și program de studii.

1.4. Candidațiii care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat, vor depune câte un dosar de înscriere pentru fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului); 
 • diploma de bacalaureat, în original; pentru absolvenții din 2022 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de naștere, în copie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de căsătorie, în copie (unde este cazul);
 • buletinul de identitate, în copie (care atestă domiciliul stabil);
 • pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, copie simplă;
 • adeverința medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează , cu mențiunea „clinic sănătos”; adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F, parter, numai pentru candidații care optează pentru domeniile Educație fizică și sportKinetoterapieSănătateTeatru și artele spectacoluluiMuzică; pentru candidații de la domeniile sus-menționate, adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL). Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • 1 dosar plic;
 • 4 (patru) fotografii tip buletin;
 • declarația pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarația pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • certificatul/atestatul de competențe de limbă română (cu excepția candidaților din Republica Moldova).

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.

În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia, pentru a se putea înscrie la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte la dosarul de concurs copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat (declarație de proprie răspundere, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat).

Românii de pretutindeni care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să respecte legislația sanitară în vigoare în funcție de evoluția situației pandemice.

1.5. Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzute mai jos, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Documentele necesare pentru înscrierea online se vor încărca pe platformă, în copie scanată/fotografie, format *.jpeg. Acestea sunt:

 • diploma de bacalaureat, pentru absolvenții din 2022 este valabilă adeverința de absolvent (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificatul de căsătorie (unde este cazul);
 • buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverința medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează, cu mențiunea „clinic sănătos”;
  • candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației și Kinetoterapie depun suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL). Adeverința medicală tip va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc;
  • candidații care optează pentru domeniile Sănătate, Teatru și artele spectacolului și Muzică depun suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL).

Comisia Centrală de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;

 • fotografie tip buletin;
 • declarația pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarația pe propria răspunderepe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • certificatul/atestatul de competențe de limbă română (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma www.admitere.ugal.ro și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

Candidațiii care optează pentru înscrierea online vor crea/deschide câte un dosar de înscriere pentru fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

După validarea de către comisia de admitere a dosarului de înscriere, candidatul primeşte pe email o fişă de înscriere, generată de platformă, care conține datele personale, ordinea opţiunilor, precum şi alte informaţii necesare în timpul concursului de admitere şi la înmatricularea în anul I. Candidatul are obligația să verifice fișa de înscriere primită și să semnaleze, prin email la adresa admitere.rp@ugal.ro, eventualele neconcordanțe, până la sfârșitul perioadei de înscriere. Nesemnalarea vreunei neconcordanțe echivalează cu validarea fișei de înscriere primită de către candidat.

Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1). Evaluarea se poate organiza în cadrul Universității înainte de începerea anului universitar. 

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmațîn limba românăîntr-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau din străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de Institutul Limbii Române.

Taxa de înscriere: Românii de pretutindeni/Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere conform OMEN 4107/06.07.2018.

Examenul de admitere pentru candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni constă în concurs pe bază de dosar, media examenului de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat. Excepție fac facultățile de Educație Fizică și Sport,  Istorie, Filosofie și Teologie și Arte, unde se susțin probe eliminatorii.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere sunt:

 • nota la test/teză ;
 • media examenului de bacalaureat ;
 • media anuală din ultimul an de studii liceale ;
 • nota obținută la proba scrisă la limba și literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat.

Locurile bugetate alocate special pentru  candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, rămase disponibile după sesiunea de admitere din iulie, vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie.

Dacă și după sesiunea din septembrie rămân locuri neocupate, acestea vor fi raportate la Ministerul Educației ca fiind disponibile.

Scrie-ne mesajul tau!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA

Procedura privind înscrierea studenţilor în anul universitar 2022 – 2023

Procedura privind cazarea