Procedura inscriere

Ultima actualizare: 29.07.2023 - 17:09

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în anul universitar 2023/2024, la forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de masterat

PROGRAM ÎNSCRIERE 9.00 – 14.00

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET/ TAXĂ, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2023,
  • ciclul I de studii universitare de licenţă sunt invitaţi în perioada: 02-05.08.2023 să parcurgă procedura de înscriere în anul universitar 2023/2024.
  • ciclul II de studii universitare de masterat sunt invitaţi în perioada: 02-05.08.2023 să parcurgă procedura de înscriere în anul universitar 2023/2024.
 2. Primirea contractelor candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea iulie 2022 se acceptă în următoarele variante:
  • Depunerea fizică la secretariatul facultăţii a contractului şi  fişei de înscriere cu semnătura olografă a candidatului;
  • Transmiterea contractului şi a fişei de înscriere completate şi semnate de candidat, în formă scanată , la adresa de e-mail secretariat.feaa@ugal.ro. În acest caz, candidatul se va prezenta la secretariat pentru semnarea în original a contractului cel mai târziu până la data de 6 octombrie 2023.
 3. Documentele necesare pentru înscriere
 4. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape:
  • Completarea, semnarea şi depunerea Contractului de studii (în două exemplare) şi a fişei de înscriere pentru anul universitar 2023/2024 la secretariatul facultăţii;
  • Prezentarea dovezii de achitare a taxei de înmatriculare de 100 lei pentru candidaţii admişi la buget, respectiv a unui avans de 500 lei din tranşa I a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi la taxă. Diferenţa de până la 50% din valoarea taxei (tranşa I) se va achita până la data de 31.10.2023, conform prevederilor contractului de studii.
 5. Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru cei admiși la forma de finanțare BUGET)  sau a unui cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare (pentru cei admiși la forma de finanțare TAXĂ) se poate face:
  • La sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U 13 (parter), numerar şi POS.
  • online folosind următoarele coordonate:
   • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
   • Cod fiscal 3127522;
   • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
   • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, CNP, taxă de înmatriculare/ şcolarizare, cu frecvenţă, licenţă/ master, Facultatea.
 6. Românii de pretutindeni sunt scutiţi de plata taxei de înmatriculare.

Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2023/2024 şi au achitat taxa de înmatriculare/ avansul la tranşa I din taxa de şcolarizare.   

Descarca documentele