Metodologie admitere

Ultima actualizare: 15.07.2024 - 18:35

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat în anul 2024

1. GENERALITĂȚI

1.1. Concursul de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se desfășoară în conformitate cu:

 • Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate în învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;
 • Hotărârea Guvernului nr. 650/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 – 6 la HG nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitare 2023-2024 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • Hotărârea Guvernului nr. 651/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 356/2023   privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023-2024 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • Ordinul MEd nr. 3693/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de masterat și de doctorat, precum și cele privind repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii în anul universitar  2024-2025;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare;
 • Ordinul MEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;
 • Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018;
 • Ordinul MEC nr. 4151/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3.473/2017;
 • Ordinul MEC nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin OMEN nr. 3.473/2017;
 • Ordinul MEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este o universitate de educație și cercetare științifică – conform OMECTS nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor – căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) i-a conferit, în anul 2019, calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale, şi are în structura sa programe de studii universitare autorizate provizoriu și acreditate de ARACIS pentru care are dreptul să organizeze concurs de admitere.

1.2. Procesul didactic în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este organizat pe trei cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licență (învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă);
 • ciclul I și II oferite comasat într-un program unitar de studii universitare (învățământ cu frecvență);
 • ciclul II – studii universitare de masterat (învățământ cu frecvență);
 • ciclul III – studii universitare de doctorat (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă).

1.3. Admiterea la învățământul cu frecvență la ciclul de studii universitare de licență și de masterat se organizează, de regulă, în două sesiuni: iulie și septembrie (în sesiunea septembrie se organizează concurs de admitere doar pentru locurile neocupate în urma concursului din sesiunea din iulie sau pentru programe noi de studii universitare autorizate provizoriu sau acreditate, publicate prin HG ulterioare). Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă, admiterea se organizează în iulie și septembrie. În cazul extensiunilor universitare, concursul de admitere se desfășoară, de regulă, în luna iulie/septembrie. În cazul în care, din motive temeinice, nu se poate organiza în luna septembrie, sesiunea se poate prelungi, cu aprobarea Consiliului de administrație.                                            

Pentru absolvenții învățământului superior din România, cadre didactice ale Facultății de Medicină și Farmacie din Galați, care doresc să urmeze a II-a specializare, în regim cu taxă, la programele de studii universitare Medicină, Medicină dentară și Farmacie, concursul de admitere se desfășoară în luna iulie.  

1.4. Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență (sau programe de studii, acolo unde este cazul), în care există programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează pe programe de studii, iar pentru doctorat, admiterea se organizează pe domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

1.5. Criteriile de admitere, domeniile de licență, probele de concurs pe facultăți și ponderea mediei de bacalaureat în media finală de concurs, precum și alte criterii sunt prezentate în Anexele 1.1a și 1.2. Un candidat se poate înscrie la admitere la mai multe domenii oferite de una sau mai multe facultăți. Candidatul trebuie să se asigure, în cazul în care susține probe de concurs, că poate participa la probele de concurs pentru domeniile alese, ținând cont de planificarea acestora.

1.6. Desfășurarea și coordonarea concursului de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați sunt organizate de către Comisia Centrală de Admitere, în subordinea căreia funcționează comisiile de admitere pe facultăți.

1.7. Numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat este stabilit prin Ordin al Ministerului Educației, iar numărul locurilor cu taxă este stabilit de către Consiliul de administraţie și aprobat de către Senatul universitățiiNumărul total de locuri scoase la concursul de admitere pentru un domeniu (buget+taxă) nu poate depăși cifra de școlarizare aprobată de ARACIS și publicată în Hotărâre de Guvern.

1.8. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii universitare de licență, pentru un singur program de studii universitare de masterat și pentru un singur program de studii universitare de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

1.9. La concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 2.1, pe baza criteriilor prevăzute în Anexa 2.2, iar admiterea se desfășoară în iulie și septembrie.

1.10. Admiterea la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform Metodologiei de desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat.

1.11. Învățământul la distanță și cel cu frecvență redusă se organizează numai în regim cu taxă.

1.12. Probele de concurs, acolo unde este cazul, pot fi susținute și în limbile minorităților naționale, în cazul în care acestea au fost studiate în liceu, în condițiile în care există solicitări exprese, formulate în acest sens de către candidații înscriși.

1.13. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulație internațională, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare.

1.14. Facultățile au obligația să restituie, în cel mai scurt timp, și necondiționat, fără perceperea altor taxe, actele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.

1.15. Desfășurarea concursului de admitere are la bază următoarele principii:

 1. pregătirea profesională a candidaților;
 2. egalitatea de șanse și principiul nediscriminării;
 3. transparența cu privire la informațiile legate de procedura concursului de admitere.

2. CANDIDAȚII

2.1. Au dreptul să participe la concursul de admitere:

 • pentru studii universitare de licență, absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului;
 • pentru studii universitare de masterat, absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01 pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Cetățenii din statele non-UE pot candida la programele de studii cu predare în limba română din cadrul Facultății de Medicină şi Farmacie, pe locuri cu taxă în regim CPV, conform condițiilor de admitere la studii prezentate în Anexa 1.1b.

Candidații cetățeni români care doresc să studieze pe locuri cu taxă în regim CPV (cont propriu valutar) se pot înscrie numai la programul de studii Medicină (în limba engleză).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europere, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01,  precum și cetățenii din statele non-UE, pot candida la programul de studii Medicină (în limba engleză) pe locuri cu taxă în regim CPV, conform condițiilor prezentate în Anexa 1.1c.

2.2. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora.

2.3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida absolvenții cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată pentru a obține diploma de licență în cadrul ciclului I – studii universitare de licență. Admiterea se desfășoară conform criteriilor prezentate în Anexele 1.1a și 1.2. Candidatul admis va fi înmatriculat numai pe locuri cu taxă, într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. Regulamentului Activității Universitare a Studenților), în conformitate cu planul de învățământ al programului de studii respectiv.

Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată, admiși prin concurs de admitere și înmatriculați într-un an superior, pot participa, la sfârșitul anului universitar 2024-2025, la evaluarea care se face anual, conform legii, numai dacă mai au dreptul să studieze fără taxă de studii. Se calculează diferența dintre durata normală la ciclul de studii universitare de licență (acolo unde au fost admiși respectivii candidați) și numărul de ani cu finanțare de la buget de care a beneficiat deja absolventul de învățământ de scurtă durată. Dacă această diferență este pozitivă, atunci poate obține, în urma evaluării, un loc bugetat pentru anul universitar următor.

2.4. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida studenții, absolvenții cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, precum și absolvenții cu diplomă de licență/inginer care au parcurs studiile universitare de lungă durată sau absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență.

Aceștia pot urma un domeniu de studii diferit de cel absolvit numai prin concurs de admitere, în conformitate cu criteriile prezentate în Anexele 1.1a și 1.2. Candidații admiși la a doua facultate/program de studii, care solicită echivalarea și înmatricularea într-un an superior, vor fi înmatriculați într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. Regulamentului Activității Universitare a Studenților), în conformitate cu planul de învățământ al programului de studii respectiv.

Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan, astfel:

 1. dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
 2. dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin concurs, un loc bugetat.

Absolvenții învățământului universitar de stat care au urmat prima facultate finanțată de la bugetul de stat pot fi admiși și pot urma un al doilea domeniu numai în regim cu taxă, după susținerea concursului de admitere.

2.5. Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență – studii universitare de licență și de masterat – la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi declarat admis pe locurile subvenționate de la bugetul de stat la un singur program de studii. El poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.

2.6. Olimpicii cu performanţe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional pot fi admiși în învățământul superior fără concurs de admitere la studii universitare de licență, în cadrul numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat. Criteriile de admitere în învățământul superior pentru această categorie de candidați sunt prezentate în Anexa 1.1d.

3. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

3.1. La concursul de admitere în învățământul universitar se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. 2.

3.2. Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru studii universitare de licență la învățământul cu frecvență este prezentat în Anexa 1.3acu excepția Facultății de Medicină și Farmacie, al cărei calendar este prezentat în Anexa 1.3bși a Facultății Transfrontaliere, al cărei calendar este prezentat în Anexa 1.3c.

Înscrierile la învățământul la distanță și cu frecvență redusă se pot face online, la adresa www.admitere.ugal.rosau la centrele special amenajate (din Galați și Buzău), conform calendarului din Anexa 3.3pe baza criteriilor de admitere din Anexa 3.2respectând condițiile din Anexa 3.1.

Pentru studii universitare de masterat, calendarul este prezentat în Anexa 2.3a, cu excepția Facultății Transfrontaliere, al cărei calendar este prezentat în Anexa 2.3b.

3.3. Înscrierile se pot face online, la adresa www.admitere.ugal.ro, sau în locații special amenajate, aduse din timp la cunoștința celor interesați prin intermediul avizierelor facultăților, ale universității, precum și al paginii web www.admitere.ugal.ro. Zilele de desfășurare a concursului și programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității, precum și pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

3.4. Candidații care optează pentru înscrierea la centrele special amenajate vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează. Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe facultăți, dosarul cu actele originale se depune la facultatea unde candidatul dorește să urmeze programul de studii cel mai dorit. Dosarul pentru celelalte facultăți va conține documentele necesare în copie (certificate drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere de la facultate), la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la prima facultate.

În vederea facilitării procedurii de admitere, centrele de înscriere pot fi sprijinite de echipe de studenți voluntari pentru promovarea ofertei educaționale și îndrumarea candidaților.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat (în original)diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2024, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei/adeverinței, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • foaia matricolă, în original sau în copie (sau echivalenta acesteia), din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți);
 • adeverința medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F, parter, numai pentru candidații care optează pentru domeniile Educație fizică și sportKinetoterapieȘtiințe ale educației, SănătateTeatru și artele spectacoluluiMuzică; Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • 4 (patru) fotografii tip buletin;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 lei pentru fiecare facultate. Detalii privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în Anexa 5;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 • diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare de licență și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată, care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.

În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia, pentru a se putea înscrie la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte la dosarul de concurs copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat (declarație de proprie răspundere, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat și adeverința din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât româna, vor fi prezentate și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, trebuie să prezinte, în plus, următoarele documente:

 • diploma/certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică;
 • atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor eliberat/ă de către CNRED sau Cererea de recunoaștere a studiilor licealeîn vederea acceptării la studiiuniversitare (după caz);
 • în cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației (CNRED), acestea se transmit electronic comisiei de admitere, de către candidat, conform calendarului de admitere. Pentru înmatriculare, candidații care transmit electronic documentul de recunoaștere au obligația de a depune declarația de propria răspundere pentru confirmarea locului bugetat (Anexa 7);
 • alte documente solicitate în funcție de legislația în vigoare (cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să respecte legislația sanitară în vigoare în funcție de evoluția situației pandemice).

Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor sau ai facultăților din România și din țările de origine, se regăsesc în Anexa 4.1.

Pentru candidații aparținând minorităților naționale (romi), candidații proveniți din sistemul de protecție socială, candidații proveniți din licee situate în mediul rural și pentru candidații cu dizabilități, condițiile speciale de înscriere se regăsesc în Anexa 4.2.

Condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01 se regăsesc în Anexa 4.3.

Pentru candidații cetățeni străini proveniți din statele non-UE condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat se regăsesc în Anexa 4.4.

Candidații care doresc să urmeze anul pregătitor de învățare a limbii române se vor înscrie pe locurile destinate acestora, conform precizărilor din Anexa 4.5.

3.5. Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzute mai jos, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Candidațiii care optează pentru înscrierea online vor crea/deschide câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Pentru înscrierea online, se vor încărca pe platformă următoarele documente, scanate sau fotografii în format jpg:

 • diploma de bacalaureatdiploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din promoția 2024, în care se menționează media examenului de bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 • foaia matricolă (sau echivalenta acesteia), din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți);
 • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează;
  Adeverința medicală tip va fi vizată, în ziua probelor, de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc, la candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației și Kinetoterapie.
  Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • fotografie tip buletin;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate. Detalii privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în Anexa 5 sau în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web admitere.ugal.ro;
 • certificatul de naștere;
 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • diploma de absolvire și foaia matricolă pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 • diploma de licență/inginer și foaia matricolă pentru absolvenții studiilor universitare de licență și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată, care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”;
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admitere.ugal.ro și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 6).

După validarea dosarului de înscriere de către comisia de admitere, candidatul primeşte pe email legitimația de concurs și fişa de înscriere, generate de platformă. Acestea conțin datele necesare procedurii de admitere. Candidatul are obligația de a verifica informațiile din documentele primite și de a semnala, la adresa de email: admitere@ugal.roeventualele neconcordanțe/erori, până la sfârșitul perioadei de înscriere.

În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia, pentru a se putea înscrie la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte, la dosarul de concurs, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat (declarație de proprie răspundere, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat și adeverința din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi prezentate și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, trebuie să prezinte, în plus, următoarele documente:

 • diploma/certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică;
 • atestatul/adeverința de recunoaștere a studiilor eliberat/ă de către CNRED sau Cererea de recunoaștere a studiilor licealeîn vederea acceptării la studiiuniversitare (după caz);
 • în cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației (CNRED), acestea se transmit electronic comisiei de admitere, de către candidat, conform caledanrului de admitere. Pentru înmatriculare, candidații care transmit electronic documentul de recunoaștere au obligația de a depune declarația de propria răspundere pentru confirmarea locului bugetat (Anexa 7);
 • alte documente solicitate în funcție de legislația în vigoare (cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să respecte legislația sanitară în vigoare în funcție de evoluția situației pandemice).

Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor sau ai facultăților din România și din țările de origine, se regăsesc în Anexa 4.1.

Pentru candidații aparținând minorităților naționale (romi), candidații proveniți din sistemul de protecție socială, candidații proveniți din licee situate în mediul rural și pentru candidații cu dizabilități,  condițiile speciale de înscriere se regăsesc în Anexa 4.2.

 Condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și  cetățenii britanici și membrii familiilor acestoraca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, se regăsesc în Anexa 4.3.

Pentru candidații cetățeni străini proveniți din statele non-UE, condițiile speciale de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat se regăsesc în Anexa 4.4.

Candidații care doresc să urmeze anul pregătitor de învățare a limbii române se vor înscrie pe locurile destinate acestora, conform precizărilor din Anexa 4.5.

3.6. Candidații studenți pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două programe de studii. La înscrierea la concurs, acești candidați trebuie să prezinte o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.

Candidații care au mai beneficiat de buget (studenții care studiază în prezent la buget, inclusiv cei care au renunțat la studii, absolvenții etc.) pot participa la concursul de admitere pe locuri bugetate/cu taxă. Înmatricularea lor se va face, după caz, la buget/taxă, în funcție de numărul de ani de studiu  la buget.

3.7. În cererea de înscriere, candidatul menționează opțiunile pentru domeniile de licență din facultate, în ordinea preferinţelor sale. Se recomandă ca un candidat să menționeze cât mai multe opțiuni în fișa de înscriere, indiferent de forma de finanțare (buget/taxă).

3.8. Informațiile necesare pentru calculul mediilor care intervin în criteriile de concurs sunt extrase din diploma de bacalaureat și din foaia matricolă.

3.9. Absolvenții cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat, cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat, se pot înscrie doar cu acordul Comisiei Centrale de Admitere, care, după caz, stabilește o medie echivalentă celei de bacalaureat, necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.

3.10. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat:  copiii cu unul sau ambii părinți decedați, precum și cei din familii monoparentale, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice în funcțiune.            De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat în activitate sau pensionat, ce a activat în sistemul de învățământ, și care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs.

3.11. Candidații la admiterea din 2024 beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, dacă cel puțin unul dintre părinți este absolvent al Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Reducerea se acordă pentru un singur dosar de concurs într-o sesiune de admitere. Candidatul va prezenta, la înscriere, o copie a diplomei de absolvire (licență/inginer) a părintelui.

3.12. Candidații la admiterea din 2024, absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pe întreaga perioadă a studiilor și în limita a maximum 10% din numărul candidaților admiși pe facultate. Studenții care solicită înmatriculare în an superior pierd această facilitate.

3.13. Candidații la admiterea din 2024, premianți ai concursurilor tehnice pentru elevi, organizate de departamentele facultăților din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și care sunt incluse în CAERI și CAEN ale Ministerului Educației, vor fi admiși fără concurs de admitere și vor beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere la unul dintre programele de studii gestionate de departamentul care a organizat concursul tehnic respectiv, în funcție de opțiunea candidaților.

3.14. În vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială, universitatea alocă un număr de locuri speciale pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. Candidații care optează pentru aceste locuri vor face dovada eligibilității pentru această categorie prin documente specifice (certificat de încadrare în grad de handicap).

Candidații cu dizabilități pot solicita, la înscriere, ca examenul, grila de corectură sau desfășurarea probelor de concurs să fie adaptate în funcție de dizabilitatea fiecăruia. Comisia Centrală de Admitere analizează fiecare cerere și propune o comisie de specialitate care să răspundă cererilor candidaților. Comisiile vor asigura condiții de egalitate a șanselor pentru candidații cu deficiențe prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a unei adeverințe medicale eliberate de o comisie medicală.

3.15. Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenții liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, candidații proveniți din sistemul de protecție socială și candidații cu dizabilități pot beneficia de un număr de locuri bugetate, în condițiile legii. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați asigură, pentru această categorie de studenți, servicii gratuite de orientare și consiliere educațională și profesională.

3.16. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a prevederilor prezentei metodologii.

4. STABILIREA SUBIECTELOR DE CONCURS

4.1. Subiectele de concurs, pentru facultățile care susțin probe, se stabilesc în concordanță cu manualele după care au studiat absolvenții de liceu din promoția 2024 și cu programa pentru examenul de bacalaureat din anul 2024.

4.2. Subiectele se stabilesc în ziua concursului, de către Comisia Centrală de Admitere.

4.3. Stabilirea, verificarea, multiplicarea și sigilarea în plicuri a subiectelor de concurs pentru fiecare sală de concurs se face în condiții de deplină securitate, la sediul central al Universității, de către Comisia Centrală de Admitere.

5. DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS

5.1. Candidații sunt informați cu privire la denumirea probei de concurs, ora de începere şi durata de desfășurare a acesteia, precum şi cu privire la repartizarea pe săli, atât în momentul primirii legitimației de concurs,  cât și prin afișarea acestor informaţii pe pagina web a instituţiei.

5.2. Probele de concurs scrise constau fie în teste de tip grilă, fie în lucrări de tip teză, conform Anexelor 1.1a și 1.2 ale prezentei Metodologii.

5.3. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă. Absența de la o probă de concurs duce la eliminarea candidatului din concursul de admitere.

5.4. Pentru probele de aptitudini, ora aproximativă de intrare în examinare a fiecărui candidat este comunicată oficial cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea probei.

5.5. Este strict interzisă introducerea oricărui semn distinctiv pe lucrările scrise. Prezența oricărui semn care nu are legătură cu rezolvarea subiectelor de examen este considerată a fi destinată unor scopuri străine concursului de admitere și atrage anularea lucrării.

5.6. În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul/cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimaţiei de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecinţă, la eliminarea din concursul de admitere. În timpul desfăşurării concursului de admitere, utilizarea calculatoarelor sau a altor aparate electronice audio-vizuale este strict interzisă. Candidații care fac uz de asemenea aparate sunt eliminați din concurs.

5.7. Accesul candidaților în sala de concurs se face cu o oră înainte de momentul începerii concursului (momentul deschiderii plicurilor cu subiecte).

5.8. Candidații nu pot părăsi sala de concurs decât după cel puțin o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte.

5.9. Părăsirea sălii de concurs în cursul intervalului de cel puţin o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte, menţionat mai sus, nu este admisă. Dacă, în condiții cu totul excepționale, părăsirea este necesară, ea nu se poate face decât definitiv, cu predarea lucrării pe bază de semnătură.

5.10. Candidații care nu respectă prezenta Metodologie sunt eliminați din concurs.

5.11. Candidații români de pretutindeniabsolvenți ai liceelor sau ai facultăților din România și din țările de origine, candidații aparținând minorităților naționale (romi), candidații proveniți din sistemul de protecție socială, candidații cu dizabilități și candidații proveniți din licee situate în mediul rural susțin concurs de admitere pe locurile rezervate acestora, conform precizărilor din Anexa 4.1 și Anexa 4.2.

6. CORECTAREA, STABILIREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR

6.1. În cazul în care proba de concurs este de tip grilă, corectarea se face la încheierea timpului destinat pentru elaborarea lucrării, în sala de concurs, în prezentța candidaților, prin aplicarea documentului folia grilă de evaluare/corectare primit de la Comisia Centrală de Admitere. După corectare, fiecărui candidat îi este comunicat numărul de răspunsuri corecte, iar candidatul semnează în catalogul de sală, la rubrica semnătură certificare. Semnarea în catalogul de sală certifică aplicarea corectă a grilei de evaluare/corectare. Eventualele sesizări privind baremurile de corectare pot fi adresate doar Comisiei Centrale de Admitere, sub forma unei contestații înregistrate la registratura universității, în maximum 24 de ore de la terminarea probei. 

6.2. În cazul în care proba de concurs este una scrisă, de tip teză, corectarea se va face ulterior susținerii probei, de către doi corectori, și se notează cu note de la 1 la 10. La corectare nu se admit diferențe mai mari de un punct între notele acordate de către cei doi corectori. În cazul existenței unor asemenea diferențe, Comisia Centrală de Admitere va transmite lucrarea unui al treilea corector, care va stabili nota finală.

6.3. Pe baza rezultatelor obținute la probele de concurs și a rezultatelor obținute la bacalaureat, fiecărui candidat i se va calcula o medie finală de admitere, ținând-se cont de criteriile de admitere pentru domeniul respectiv.

6.4. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, pentru fiecare formă de finanțare a studiilor (buget sau taxă). Un candidat declarat admis la studii universitare licență sau masterat, la forma de finanțare taxă, poate trece la buget, după fiecare an de studiu, în funcție de nivelul perfomanței academice, conform Regulamentului Activităţii Universitare a Studenţilor.

6.5. Un candidat obține o medie finală de admitere pentru fiecare domeniu/facultate la care s-a înscris.

6.6. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci). Media minimă de promovare a unei probe de concurs nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

6.7. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

6.8. Media finală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

6.9. Ierarhizarea candidaților se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs de la programul de studii, ținând cont de ordinea opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere.

Aceste precizări se aplică și pentru candidații care au susținut probe de concurs diferite la programe de studii din cadrul aceleiași facultăți.

6.10. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală, pe ultimul loc repartizat, la concursul de admitere pentru studii universitare de licență, departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii:

 • nota la test/teză;
 • media de la bacalaureat;
 • media anuală din ultimul an de studii liceale;
 • nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat.

6.11. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală, pe ultimul loc repartizat, la concursul de admitere pentru studii universitare de masterat, departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii:

 • media aritmetică/nota examenului de licență/diplomă;
 • media anuală din ultimul an de studii de licență;
 • media anuală din penultimul an de studii de licență.

6.12. Concursul de admitere pentru studii universitare de licență se desfășoară, de regulă, în două sesiuni:

 • Sesiunea I: admiterea din luna iulie;
 • Sesiunea a II-a: admiterea din luna

În mod excepțional, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați poate organiza și o a treia sesiune de admitere, care va cuprinde și etapa de redistribuire între domenii a locurilor rămase neocupate în precedentele sesiuni de admitere. Redistribuirea va avea în vedere doar criterii care vizează interesele instituționale ale universității și cererea exprimată de către candidați în cele două sesiuni de admitere precedente.

Sesiunea I

Admiterea din luna iulie se desfășoară în două etape.

Etapa I constă în înscrierea candidaților, desfășurarea probelor eliminatorii și a probelor de concurs, afișarea rezultatelor, rezolvarea contestațiilor și depunerea diplomelor de bacalaureat în original și se derulează conform caledarului din Anexa 1.3a, pentru toate facultățile, cu excepția Facultății Transfrontaliereă și a Facultății de Medicină și Farmacie. La Facultatea de Medicină și Farmacie, Etapa I se desfășoară conform calendarului din Anexa 1.3b, iar la Facultatea Transfrontalieră, Etapa I se desfășoară conform calendarului din Anexa 1.3c.

La Facultățile de Arte, Istorie, Filosofie și Teologie și Educație Fizică și Sport, în conformitate cu Anexa 1.1a. – Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2024, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, Etapa I se desfășoară în două faze. În Faza I se derulează înscrierea și probele eliminatorii, iar în Faza a II-a, probele de concurs.

Candidații care au obținut o notă mai mică decât 5 (cinci) la proba/probele de concurs sunt declarați RESPINȘI.

Candidații absenți sau respinși la proba eliminatorie din Faza I, precum și candidații absenți, sau care au obținut o notă mai mică decât 5 (cinci) la proba de concurs din Faza a II-a (în cazul programelor de studii unde criteriile de admitere includ probe eliminatorii și/sau probe de concurs), precum și candidații care au obținut media de concurs mai mică decât 5 (cinci) vor fi declarați RESPINȘI

Candidații care au obținut media de concurs mai mare sau egală cu 5 (cinci) vor fi declarați ADMIȘI, dacă s-au clasat pe lista cu rezultate, ordonată descrescător după media de concurs, pe unul din locurile scoase la concurs la programul de studii respectiv (buget sau taxă) și ADMIȘI CA REZERVĂ, în caz contrar. 

Candidații declarați ADMIȘI în prima Etapă trebuie să depună diploma de bacalaureat în original,  conform calendarului de admitere, confirmând, astfel, că doresc să ocupe locul obținut prin concurs.

Candidații ADMIȘI CA REZERVĂ trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, conform calendarului de admitere, confirmând, astfel, că doresc să rămână în concurs în etapele următoare.

Locul se confirmă prin aducerea diplomei de bacalaureat sau a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din promoția 2024 (în cazul când nu a fost eliberată diploma de bacalaureat), în conformitate cu Angajamentul din Fișa de înscriere.

Etapa a II-a constă în afișarea unei noi liste, în care candidații ADMIȘI în Etapa Icare nu au depus diploma de bacalaureat în original sau care au depus cerere de retragere a dosarului de concurs, vor fi declarați RESPINȘI și înlocuiți cu alți candidați ce îndeplinesc criteriile de admitere și care, inițial, au fost declarați ADMIȘI CA REZERVĂ. În felul acesta, unii candidați, inițial admiși la taxă, vor putea ocupa locuri bugetate în funcție de opțiunile din fișa de înscriere. Noii candidați ADMIȘI trebuie să depună diploma de bacalaureat în original conform calendarului de admitere și  angajamentului din Fișa de înscriere.

Statutul de ADMIS CA REZERVĂ, obținut în lista finală din Etapa a II-a, se păstrează doar pentru candidații care au adus diploma de bacalaureat în original, până la data de 28 august, conform calendarului.

Dacă până pe data de 28 august, candidații declarați ADMIȘI își retrag dosarul de la un program de studii, Comisia centrală de admitere își rezervă dreptul de a declara admiși noi candidați, din lista finală a programului de studii din sesiunea iulie, în ordinea mediei de concurs. Aceștia vor fi informați prin afișare și prin contactare telefonică.

Candidații RESPINȘI și cei care au rămas cu statutul de ADMIS CA REZERVĂ și la data de 28 august pot depune un nou dosar de admitere în sesiunea din septembrie, la programele de studii la care se organizează concurs de admitere.

Sesiunea a II-a

Locurile rămase neocupate după prima sesiune se scot la concurs pentru sesiunea din luna septembrie,  conform procedurii din sesiunea iulie, dar adaptate calendarului de admitere.

După finalizarea admiterii din sesiunea septembrie, în cazul în care nu se poate constitui formație de studiu la domeniul/programul de studii la care un candidat a fost declarat admis, acesta consimte să fie redistribuit, în funcție de opțiunea sa, la un alt domeniu/program de studii la care s-a constituit formație de studiu și la care este loc disponibil. 

Sesiunea a III-a

În cazul redistribuirii locurilor rămase vacante după desfășurarea celei de-a II-a sesiuni, acolo unde este cazul, se analizează lista cumulată a candidaților admiși pe domenii de studii (buget + taxă), în cele două sesiuni de admitere, în ordinea mediilor. Redistribuirea va avea în vedere doar criterii care vizează interesele instituționale ale universității și cererea exprimată de candidați în cele două sesiuni de admitere precedente.

Repartizarea candidaților care au solicitat admiterea la un anumit domeniu, pe un loc bugetat redistribuit, se face în ordinea mediilor generale de concurs din lista cumulată, corespunzătoare domeniului respectiv.

6.13. Pentru candidaţii la admitere pentru studii universitare de masterat se aplică același algoritm ca în cazul studiilor universitare de licenţă, dar adaptat calendarelor din Anexa 2.3a și Anexa 2.3b.

6.14. Până la semnarea contractelor de studii, candidaţilor declaraţi admişi nu li se pot elibera adeverinţe care să certifice calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, nefiind înmatriculaţi. Pot fi eliberate, la cerere, doar adeverinţe care să certifice rezultatele obţinute la admitere de către candidaţi.

7. PRIMIREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR

7.1. Contestațiile cu privire la rezultatele probelor scrise se depun numai în formă scrisă la Comisia Centrală de Admitere, în maximum 24 de ore de la ora afișării. Ora limită de depunere a contestațiilor este precizată de către Comisia Centrală de Admitere în mod expres, la afișarea rezultatelor. Rezultatul analizei contestațiilor de către Comisia de rezolvare a contestațiilor se comunică în scris, la avizierul Comisiei Centrale de Admitere și pe pagina web a admiterii, în cel mult 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

7.2. Lucrările a căror notare a fost contestată de candidați sunt recorectate de către Comisia de contestații pe Universitate, numită prin decizia rectorului. În cazul probelor scrise de tip grilă, candidatul poate contesta punctajul calculat în urma corectării/corectitudinea întocmirii grilei de evaluare a răspunsurilor în maxim 24 de ore de la ora finalizării probei. După acest termen, candidatul este decăzut din dreptul de a contesta punctajul primit în cadrul probei scrise de tip grilă, eventual putând contesta doar aspecte privind corectitudinea întocmirii clasamentului concursului, conform termenelor stabilite la punctul 7.1.

7.3. Candidatul căruia i s-a admis contestația este declarat admis dacă obține media finală de admitere mai mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care obține o medie egală cu a ultimului candidat admis inițial, se aplică criteriile de departajare stabilite de prezenta Metodologie.

La probele practice și orale, de aptitudini sportive sau artistice, nu se admit contestații, indiferent de etapa în care au fost susținute.

7.4. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Metodologiei de admitere.

7.5. După afișarea răspunsului la contestații, rezultatul concursului de admitere, cu eventuale modificări, este definitiv.

7.6. Decizia Comisiei de contestații este definitivă.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Prin decizia rectorului, sunt numite Comisia Centrală de Admitere, Comisiile de Admitere de la nivelul facultăților și Comisia de soluționare a contestațiilor.

8.2. Prin decizia rectorului, sunt numite comisiile formate din cadre didactice de specialitate ce vor elabora subiectele pentru probele de concurs. Comisiile de întocmire a subiectelor pentru probele practice și orale sunt stabilite prin tragere la sorți, în preziua desfășurării probei.

8.3. În cazul ivirii unor situații neprevăzute/nereglementate de prezenta Metodologie, acestea trebuie aduse la cunoștința Comisiei Centrale de Admitere, singura învestită cu putere de decizie finală.

8.4. Comisia Centrală de Admitere poate actualiza repartiția cifrei de școlarizare și calendarul concursului de admitere, în funcție de dinamica concursului de admitere.

8.5. Candidații declarați admiși la concursul de admitere dobândesc calitatea de student prin decizia rectorului, după semnarea Contractului de studii și plata taxei de înmatriculare/taxei de studii.

Prezenta metodologie a fost aprobată ca Anexă la Hotărârea Senatului Universitar nr. 72 din 29 februarie 2024.

Scrie-ne mesajul tau!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA