Conditii de inscriere

Ultima actualizare: 28.05.2023 - 10:05

Condițiile de înscriere la ciclul II de studii universitare de masterat

1. La admiterea în ciclul II de studii universitare de masterat pot candida numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul M.E. ca fiind cel puțin studii universitare de licență. Candidații care au fost școlarizați în străinătate vor prezenta, la înscriere, un atestat de recunoaștere a studiilor eliberat de Direcția de specialitate din cadrul M.E. (https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania).

2. Pentru ciclul II de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înființate în cadrul Universității, în conformitate cu legislația în vigoare.

Admiterea la ciclul II de studii universitare de masterat se face pe bază de concurs. Pentru fiecare program de studiu, criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul facultății și aprobate de Consiliul de administrație și de Senat (Anexa 2.2). Concursul de admitere este organizat de către facultăți. Sunt scoase la concurs locuri finanțate de la buget și locuri cu taxă. Tematica, bibliografia și alte informații referitoare la admitere vor fi afișate la avizierele și pe site-urile facultăților organizatoare.

3. Înscrierile vor avea loc la facultăți, conform calendarelor din Anexa 2.3a și Anexa 2.3bTaxa de înscriere la concurs este de 200 de lei.

4. Înscrierile se pot face online la adresa admitere.ugal.ro sau în locurile special amenajate, iar informațiile vor fi aduse la cunoștința celor interesați, prin intermediul avizierelor facultăților, ale universității precum și al paginii web www.admitere.ugal.ro. Zilele de desfășurare a concursului și programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității precum și pe pagina web www.admitere.ugal.ro. Totodată, pe pagina web www.admitere.ugal.ro, se va afișa numărul candidaților înscriși zilnic, pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate și fiecare program de studiu.

4.1. Candidații absolvenți cu diplomă de licență, obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, care optează pentru înscrierea la centrele special amenajate, vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează. Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe facultăți, dosarul cu actele originale se depune la prima facultate (unde candidatul dorește să urmeze programul de masterat cel mai dorit). Dosarul pentru celelalte facultăți va conține documentele necesare în copie (certificate drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere de la facultate), la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la prima facultate.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de licență/inginer în original și anexa în copie; absolvenții promoției 2022 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii) precum și adeverința eliberată de secretariatul facultății cu media anuală din ultimul an de studii de licență (pentru departajare). În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv a adeverinței (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii), se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • diploma de bacalaureat (în copie);
 • adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de „clinic sănătos”; pentru candidații care optează pentru domeniile Știința sportului și educației fiziceMuzică, Teatru și artele spectacolului adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F; Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea de sănătate a candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • 4 (patru) fotografii tip buletin;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate. Detaliile privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în Anexa 5;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei licență/inginer și anexa în copie, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens.

În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/inginer în original sau plastifierii acesteia, pentru a se putea înscrie la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte la dosarul de concurs copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (declarație de proprie răspundere, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii).

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi prezentate și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

4.2. Candidații absolvenți cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzute mai jos, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Pentru înscrierea online, se vor încărca pe platformă următoarele documente, scanate sau fotografii în format *.jpg:

 • diploma de licență/inginer și anexa; absolvenții promoției 2023 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii) precum și adeverință eliberată de secretariatul facultății cu media anuală din ultimul an de studii de licență (pentru departajare). În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, se va anexa și copia legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • diploma de bacalaureat;
 • adeverința medicală tip eliberată de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de „clinic sănătos”; pentru candidații care optează pentru domeniile Știința sportului și educației fiziceMuzică, Teatru și artele spectacolului adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F; Comisia Centrală de Admitere are dreptul, să verifice, prin sondaj,  adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • fotografie tip buletin;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate. Detalii privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în Anexa 5 sau în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web admitere.ugal.ro;
 • certificatul de naștere;
 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei licență/inginer și anexa în copie, ambele certificate „conform cu originalul”;
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma www.admitere.ugal.ro și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

După validarea dosarului de înscriere de către comisia de admitere, candidatul primeşte pe email legitimația de concurs și fişa de înscriere, generate de platformă. Acestea conțin datele necesare procedurii de admitere. Candidatul are obligația de a verifica informațiile din documentele primite și de a semnala, la adresa de email: admitere@ugal.roeventualele neconcordanțe/erori, până la sfârșitul perioadei de înscriere.

Candidații aparținând etniei romilor pot participa la concursul de admitere pe aceleași liste cu restul candidaților, pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile bugetate și cu taxă. Înscrierea se va face conform Metodologiei de admitere 2023, pe facultăți, în aceleași spații destinate înscrierilor pentru restul candidaților sau online. La înscriere, aceștia vor prezenta, pe lângă actele prevăzute la punctul 4.1 și 4.2, și o recomandare scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Această recomandare va fi vizată de Formațiunea Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată în Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

Candidații romi vor fi admiși în ordinea mediilor și în limita locurilor repartizate, cu condiția ca media de concurs să fie mai mare decât 5 (cinci).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spa­țiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admitere, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Pentru candidații proveniți din statele non-UE, condițiile speciale de înscriere se regăsesc în Anexa 4.4.

Românii de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română și care au absolvit programe de studii de licență acreditate în România sau în țara de origine se pot înscrie la concursul de admitere pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, locuri alocate special pentru ei, precum și pe locuri cu taxă. Cei care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 200 lei pentru fiecare dosar.

Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în România și care au absolvit programe de studii de licență acreditate în România pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă şi vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca ale candidaților români.  Cei care optează pentru locurile cu taxă vor plăti taxa de înscriere în valoare de 200 lei pentru fiecare dosar.

Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în România și care au absolvit programe de studii de licență acreditate în ţara de origine, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă și vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai jos, și un atestat de recunoaștere a studiilor, eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E.  Cei care optează pentru locurile cu taxă vor plăti taxa de înscriere în valoare de 200 lei pentru fiecare dosar.

Condițiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai facultăților din România și din țările de origine, se regăsesc în Anexa 4.1.

Zilele de desfășurare a concursului și programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității, precum și pe pagina web www.admitere.ugal.ro. Totodată, pe pagina web www.admitere.ugal.ro, se va afișa numărul candidaților înscriși zilnic, pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate și fiecare program de masterat.

5. La înscriere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (studii aprofundate, masterat) sau un alt program la ciclul II de studii universitare de masterat pe locuri subvenționate de la bugetul de stat. În cazul în care candidații declarați admiși la masterat au mai beneficiat de pregătire subvenționată de la buget, pot participa la admitere numai pe locuri cu taxă.

6. Desfășurarea concursului, stabilirea și afișarea rezultatelor precum și eventualele contestații se vor face conform prezentei metodologii de organizare și desfășurare a concursului de admitere.

Scrie-ne mesajul tau!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA