Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Ultima actualizare: 24.10.2019 - 9:28
Învățământ Inovativ pentru Viitor

Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Valahia” din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, derulează pe o perioada de 24 luni (20 iunie 2019 – 19 iunie 2021), proiectul Antreprenoriat Competent în randul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență – Regiuni mai puțin dezvoltate. Proiectul are o valoare totală eligibilă de: 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice:

O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor în invățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni;

O.S.2: Creșterea nivelului de competențe a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea conținutului educațional inovator și resurse de învățare modernă din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate;

O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Grupul țintă al proiectului va fi compus din:

 • 440 de studenți cu domiciliul/rezidența în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE, din care 360 de studenți se regăsesc  în cel puțin una din următoarele categorii: studenți netradiționali, cu domiciliul/rezidența în mediul rural, romi, studenți cu CES;
 • 75 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar (categoriile: personal didactic din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul institutiilor de învățământ superior acreditate);
 • 100 elevi cu domiciliul/rezidența în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE.

Grupul țintă pentru partenerul P3 (Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați) are următoarea structură:

 • 75 studenți, din care 50 de studenți se regăsesc în cel puțin una din următoarele categorii: studenți netradiționali, cu domiciliul/rezidența în mediul rural, romi, studenți cu CES;
 • 25 cadre didactice (categoriile: personal didactic din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățtământ superior acreditate).

Grupul țintă pentru partenerul P3 (Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați) provine de la următoarele facultăți:

 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila;
 • Facultatea de Științe și Mediu;
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

Beneficii directe grup țintă – studenți UDJG:

 • facilitarea accesului la învățământul terțiar, pentru 75 de studenți, în special din grupuri dezavantajate, încurajând astfel participarea și finalizarea studiilor universitare;
 • acordarea de burse de studiu pentru 50 de studenți, aparținând grupurilor defavorizate, încurajând astfel participarea și finalizarea studiilor universitare;
 • creșterea atractivității pentru 1 ofertă educațională a UDJG, cu accent pe aspecte practice – antreprenoriat;
 • creșterea gradului de pregătire și îmbunătățirea substanțială a cunoștințelor practice pentru 75 de studenți (prin participarea la cursuri de competențe antreprenoriale), crescând astfel șansele lor de angajare la finalizarea studiilor;
 • susținerea și încurajarea studenților în parcursul lor de-a lungul studiilor universitare și în procesul de intrare pe piața muncii, prin desfășurarea de activități de consiliere profesională, acțiuni de informare, campanii de conștientizare, activități de tutoriat și coaching;
 • Crearea unei rețele virtuale – platforma online – ce va da posibilitatea studenților din GT de a menține contactul cu studenți din alte universități, prin jocuri de afaceri, dezvoltarea spiritul competitiv și lucrul în echipă;
 • cadre didactice cu competențe didactice îmbunătățite, în special pe aspecte practice ;
 • contribuția la îmbunătățirea calității, eficienței și accesului la învățământul universitar, la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare, în special de către categoriile dezavantajate, la corelarea ofertei de studii a universităților cu nevoile pieței muncii din sectorul economic/domenii identificate prin SNC și SNCDI.

 Beneficii directe grup țintă – cadre didactice universitare UDJG:

 • îmbunătățirea competențelor didactice pentru cele 25 de cadre didactice incluse în GT prin participarea la cursuri de perfecționare profesională (furnizate de P2-Universitatea Politehnica Bucuresti);
 • posibilitatea de a descoperi exemple de bune practici în instituții similare din spațiul UE prin:
 • 1 acțiune de schimb de bune practici;
 • 1 ghid de buna practică;
 • 12 cadre didactice participante la activități transnaționale.

Rezultate așteptate : 3 instrumente de control realizate, o metodologie de recrutare și selecție GT creată, 440 de studenți selectați și incluși în GT în vederea participării la activitățile proiectului, 75 de cadre didactice selectate și incluse în GT în vederea participării la activitățile proiectului, 100 elevi selectați și incluși în GT în vederea participării la activitățile proiectului, 3 mijloace de informare utilizate, 360 de studenți sprijiniți financiar (bursa antreprenor), o rețea virtuala – platforma online creată, 440 studenți participanți la sesiuni informare și consiliere profesionala, 15 vizite pentru elevi la universitățile partenere organizate, 1 campanie conștientizare realizată, 7 cursuri de perfecționare profesională specializată pentru cadre didactice din învățământul terțiar universitar, 1 acțiune de schimb de bune practici, 1 ghid de buna practica, 12 cadre didactice participante la activități transnaționale, 19 cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă, 1 program complementar antreprenorial nou propus, 5 oferte educaționale dezvoltate/îmbunătățite.

Activitățile proiectului:

 • Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar: burse de studii, creare rețele virtuale; alte activități
 • Derularea de activitați de informare, consiliere profesională și organizare de evenimente: activități de consiliere, activități de informare; vizite la universități; campanii de conștientizare; alte activități
 • Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializata pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar: program de dezvoltare de competențe didactice; programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici; alte activități
 • Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar: dezvoltarea și furnizare de cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă; activități de tutoriat; consiliere profesională și orientare în carieră; servicii de îndrumare și sprijin; activități remediale; servicii de coaching; alte activități

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: proiect.activ@ugal.ro

 

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive