Anunt concurs cadre didactice

Ultima actualizare: 05.09.2018 - 5:47

Procedura internă de desfăşurare a probelor aferente concursului pentru ocuparea posturilor vacante de asistent pe perioadă determinată

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată se organizează conform Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată – aprobată de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la data de 10 aprilie 2014 si a actelor normative pe baza cărora aceasta a fost elaborată, după cum urmează:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
 • H.G. nr. 457 din 4 mai 2011;
 • Metodologia UDJ privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare (modificată conform HS nr. 63 din 19.07.2013);
 • O.M.E.C.T.S. nr. 5644/2012 cu modificările ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 6573/2012) privind “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)”
 • O.M.E.C.T.S. nr. 6560/2012 privind “Standardele minimale pentru acceptarea participării la concursurile pentru conferirea titlurilor didactice de conferenţiar şi profesor şi a celor de cercetător ştiinţific CS1 şi CS2”
 • Carta Universitară a UDJ;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
 • SR EN ISO 9001:2008;

Pentru implementarea acestei metodologii, Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor decide tipul și modul de desfășurare a probelor de concurs astfel:

 • Probă scrisă de evaluare a cunoștințelor din domeniul disciplinelor ce fac obiectul postului scos la concurs;
 • Probă orală de evaluare a cunoștințelor din domeniul disciplinelor ce fac obiectul postului scos la concurs (întrebări din partea membrilor comisiei de concurs);
 • Probă practică de evaluare – susținerea unui seminar la una din disciplinele ce fac obiectul postului scos la concurs, în fața comisiei de concurs. Comisia poate decide ca această probă să se desfășoare și în prezența studenților;
 • Prezentarea propunerii de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic cât și din punct de vedere al activităților de cercetare științifică (prezentarea se va solicita doar în cazul în care, la concursul pentru același post, sunt înscriși mai mulți candidați).

Probele scrisă, orală și practică vor fi apreciate, fiecare, cu note de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei de concurs. Media notelor obținute la aceste probe de evaluare are o pondere de 50% din nota finală a concursului. Restul de 50% din nota finală a concursului este reprezentată de nota rezultată în urma evaluării dosarului candidatului.

Prezenta procedură internă se aprobă astăzi, 11.01.2017, în Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

 

DECAN,
Prof.univ.dr. Micu Adrian

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive